Instytut Filozofii
Wydziału Humanistycznego

sobota, kwiecień 29, 2017
Rozmiar Tekstu

Moralność, Współdziałanie, Niezależność


We wrześniu 2016 r. Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego zainicjował działalność naukową opartą na formule otwartych i interdyscyplinarnych spotkań, seminariów, konferencji poświęconych zagadnieniom moralności, etyki, aksjologii, filozofii człowieka. Ze względu na wielowymiarowy charakter tych spotkań, kierowane są one nie tylko do środowiska filozofów, ale także do przedstawicieli szeroko rozumianych dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych oraz wszystkich zainteresowanych, którzy uczestniczą i kształtują przestrzeń życia publicznego. Przyjęte przez nas logo ma w pełni odpowiadać celom i programowi naszych spotkań.

  • Moralność dotyczy każdego, przenika nasze osobiste życie i relacje z innymi. Angażuje dziedzinę wartości, norm, wzorów osobowych, postaw w działalności człowieka.
  • Współdziałanie na każdej płaszczyźnie wymaga tworzenia i podtrzymywania więzi między ludźmi, co jest możliwe jedynie dzięki uzgodnieniu wspólnych celów i środków przy zachowaniu moralnych zasad.
  • Niezależność jako rodzaj wolności od różnych form przymusu i przemocy, obejmuje zarówno uprawnienia człowieka, które pozwalają na indywidualny rozwój, jak i na pełne kształtowanie się więzi społecznych.

Bez moralności, współdziałania i niezależności trudno sobie wyobrazić kim byłby człowiek, jakie byłoby społeczeństwo.

 

 W  ramach  comiesięcznych  spotkań  pracownicy  oraz  doktoranci  Zakładu  Etyki wygłaszają  referaty,  które  stanowią  wstęp  do  dyskusji,  polemik,  inspiracji naukowych:

28.03.2017 - odczyt mgr Renaty Merdy - Marksizm a filozofia katolicka: Leszka Kołakowskiego krytyka tomizmu polskiego;

25.01.2017 - odczyt mgr Agnieszki Droś - Czy miarą mądrości może być egoizm - polemika z „Cnotą egoizmu” Ayn Rand;

23.11.2016 - odczyt dr hab. Stefana Konstańczaka - Naturalizm etyczny Aleksandra Świętochowskiego;

26.10.2016 - odczyt dr hab.Joanny Dudek - Granice tolerancji, problem ingerencji i neutralności w sytuacji przymusu nieuświadomionego;

21.06.2016 - odczyt mgr Renaty Merdy - Leszka Kołakowskiego droga do antykomunistycznej opozycji;

30.05.2016 - odczyt mgr Lucyny Majewskiej - Dyskusja Klemensa Szaniawskiego z Andrzejem Grzegorczykiem na temat intuicji filozoficznej;

25.04.2016 - odczyt dra Pawła Walczaka - Garetha Matthewsakrytyka piagetańskiej teorii rozwoju poznawczego;

21.03.2016 - odczyt mgra Gerarda Dmucha - Współdziałanie przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej na emigracji i w kraju. Tadeusz Kotarbiński a Zbigniew Jordan;

29.02.2016 - odczyt dr Joanny Zegzuły-Nowak - Historia życia i współpracy naukowej Mieczysława Wallisa i Henryka Elzenberga w świetle ich korespondencji wzajemnej;

21.01.2016 - odczyt dra Tomasza Turowskiego - Nowy welfaryzm. Ku filozofii pro-zwierzęcej;

14.12.2015 - odczyt dra hab. Stefana Konstańczaka - Czy jest możliwa etyka niezależna? O próbach uzasadniania etyki niezależnej;